Brunati Roma 10.08.1774 - Kaunitz Viena. OeStA, HHStA

Rafael: Les Sibil·les. Santa Maria della Pace. Roma

Altezza,

corrisponde in tutto la direzione del rinomato Pittore Sr.. Corvi al Sig. Calbo: uniformemente ai superior suggerimenti e comandi veneratissimi di Vostra Altezza de’ 28 del scaduto.

Esso Sr. Calbo al quale ho fatto leggere il veneratissimo foglio dell’A. V. trova il metodo che si degna prescrivergli simile al già intrapreso; convenendo qui i gran Professori nel giustissimo giudizio di V. A. sopra i diffetti della scuola Francese. 

Non mi sarò ben spiegato nelle due precedenti imne. mie lettere. Due solo qui le Accademie, e pubbliche scuole per impare il disegno sopra il nudo, l’anatomia, e sopra l’antico, quella del Campidoglio e l’altra detta di Francia: egualmente fornite di statue e modelli antichi. 

Essendo amendue dirette allo stesso oggetto, è indifferente frequentare o l’una, o l’altra. Intanto però ho procurato per mezzo del Sig. Card. de Bernis tutto il comodo con qualche distinzione al Sr. Calbo di frequentare l’Accademia di Francia piutosto che quella del Campidoglio, per esser più vicina, e meglio situati i modelli delle statue antiche, posti in miglior lume, e su’ perni da poterli far girare in que’ punti di vista come uno vuole. Questo bel comodo manca in Campidoglio, perche sono tutte statue di pietra, situate ad uso di Galleria, più disposte per appagare la vista de’ curiosi, che per il comodo del disegno. Il celebre Pittore Mengs ha ultimamente aperto un bel studio di modelli tutti nuovi tirati sopra le più stimate statue antiche che sono in Roma, e in altre parti d’Europa; collezione che passa per la più completa. Resta pure libero ad esso Sr. Calbo di poter frequentare questo studio, ma s’incontrarebbe coi quattro Pensionati di S. M. I. R. (...). 

In qual si sia di questi tre luoghi, che Egli disegni, studierà sempre sopra l’Antico, e non stà sotto altra direzzione, che del Sr. Corvi, il miglior maestro delle buone maniere italiane, e dell’antico, al qual, se si può dare qualche eccezione, sarebbe di non esser troppo felice nel colorito, ma perfezionato che si sarà il predetto Sr. Calbo alla scuola del Sr. Corvi nella semplicità delle buone maniere, e nel disegno, potrà in seguito imparare la vivezzo del colorito, copiando, e facendo un diligente studio sopra le Pitture di Rafaele, di Guido, di Corregio, Titiano, Vandyck, Rubens, Poussin, etc, e principalmente sopra quelle di Mengs, e di Battoni, cioè riguardo a quest’ultimo, solo in quanto al colorito, dal quale, non tornando a tempo Mengs da Madrid, potrebbe esso Calbo imparare l’impasto de’ colori. 

Non avendo perciò il medesimo niente di comune cogli allievi di questa Accademia di Francia, dove frequentano tanti altri giovani Pittori, Romani, e forestieri per il maggior comodo del disegno, ne veruna dipendenza, e menoma direzione dal Direttore della medesima unicamente dal Sig. Corvi, la scuola del quale esso Sr. Calbo giornalmente freqüenta, non vie è da temere, che si possa imbevere de’ diffetti e guastarsi del cattivo gusto, qui molto ben conosciuto, della scuola Francese. E siccome è indifferente, che egli frequenti più questa o l’Accademia del Campidoglio per disegnare sopra il nudo, e le statue antiche, ad un cenno veneratissimo di V. A. anderà in Campidoglio. 

Essendo sin’ ora combinabili le ore dello studio del predetto Sr. Calbo lo servo alla mia tavola, e gli ho ceduta una delle migliori mie camere, avendone l’istessa cura come un mio fratello. 

(...) 
Col più profondo rispeto ho il grand’onore di essere
di Vostra Altezza
Brunati
Roma 10 Agosto 1774Pompeo Batoni: Sagrat cor de Jesús. 
Roma: Chiesa del Gesù
Altesa,

correspon en tot la direcció del famós pintor senyor Corvi al senyor Calbó, d’acord als superiors suggeriments i ordres veneradíssimes de Vostra Altesa del 28 del passat.

El senyor Calbó, a qui he fet llegir el veneradíssim foli de la Vostra Altesa, troba el mètode que es digna prescriure-li similar al ja iniciat, convenint aquí els grans professors en el justíssim judici de Vostra Altesa sobre els defectes de l’escola francesa.

No em dec haver explicat bé en les meves dues cartes precedents. Dues són aquí les acadèmies i escoles públiques per aprendre el dibuix del nu, l’anatomia i l’art antic, la del Capitoli i l’altra dita de França, fornida igualment d’estàtues i de models antics.

Essent totes dues dirigides al mateix objectiu, és indiferent freqüentar-ne l’una o l’altra. Mentrestant, però, he procurat per mitjà del senyor cardenal de Bernis[1] totes les facilitats, amb alguna distinció, al senyor Calbó per freqüentar l’Acadèmia de França, més tost[2] que aquella del Capitoli, per ser més pròxima i ser-hi millor ubicats els models de les estàtues antigues, exposats a millor llum i damunt perns que es poden fer girar segons el punt de vista que se’n vulgui prendre. Aquesta bella exposició manca al Capitoli, perquè tot són estàtues de pedra, ubicades a ús de galeria, més disposades per satisfer la vista dels curiosos que per a la comoditat del dibuix. El cèlebre pintor Mengs[3] ha obert últimament un bell estudi amb models tots nous fets a partir de les estàtues antigues més preuades que hi ha a Roma i a altres parts d’Europa, col·lecció que passa per ser la més completa. Li resta la llibertat, al citat Calbó, de poder freqüentar aquest estudi, però s’hi trobaria amb els quatre pensionats de Sa Majestat Imperial i Reial.

En qualsevol que sigui d’aquests tres llocs on dibuixi, sempre estudiarà l’art antic i no estarà sota cap altra direcció que la del senyor Corvi, el millor mestre de les bones maneres italianes i de l’art antic, al qual, si se li pot fer qualque objecció, seria la de no ser molt feliç en el colorit, però un cop s’haurà perfeccionat l’esmentat senyor Calbó a l’escola del senyor Corvi en la simplicitat de les bones maneres i en el dibuix, podrà a continuació aprendre la vivesa del colorit copiant i fent un estudi diligent de les pintures de Rafael[4], de Guido[5], de Correggio[6], Tiziano[7], Van Dyck[8], Rubens[9], Poussin[10], etc. i principalment d’aquelles de Mengs i de Batoni[11], és a dir, en relació a aquest últim, només quant al colorit, del qual, en cas de no tornar Mengs a temps de Madrid, podria el citat Calbó aprendre la barreja dels colors.

No tenint l’esmentat res en comú amb els alumnes de l’Acadèmia de França, que freqüenten tants altres joves pintors romans i estrangers atesa la major comoditat per al dibuix, ni cap veritable dependència ni direcció per part del director de la mateixa, sinó únicament del senyor Corvi, l’escola del qual el citat senyor Calbó freqüenta diàriament, no hi ha por que per això es pugui embeure dels defectes ni malmetre pel mal gust, molt ben coneguts aquí, de l’escola francesa. I així com és indiferent que continuï freqüentant aquesta o l’Acadèmia del Capitoli per dibuixar el nu i les estàtues antigues, a un senyal veneradíssim de Vostra Altesa anirà al Capitoli.

Essent fins ara combinables les hores d’estudi del citat senyor Calbó, el servesc a la meva taula i li he cedida una de les meves millors cambres, tenint-ne la mateixa cura com d’un germà meu.

Amb el més profund respecte, tenc el gran honor de ser 
Di Vostra Altezza 
Brunati 
Roma, 10 d’agost de 1774 


MARIA SINTES 1987


[1] François-Joachim de Pierre de Bernis
[2] aviat
[3] Anton Raphael Mengs
[4] Rafael Sanzio
[5] Guido Reni
[6] Antonio da Correggio
[7] Tiziano Vecellio
[8] Anton van Dyck
[9] Peter Paul Rubens
[10] Nicolas Poussin
[11] Pompeo Batoni

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada