Brunati Roma 02.09.1775 - Kaunitz Viena. Viena: OeStA, HHStA

PIRANESI (1773): Fontana di Trevi. Vedute di Roma. Madrid: Universidad Complutense, Biblioteca Historica

Altezza,


Unitamente a quest’ossequisissma. mia ho l’honore d’umiliare a Vostra Altezza in un rotolo di lata ben custodita la Pianta in elevazione, facciata; profilo, e ispaccato di questa Fontana di Trevi, disegnata colle più esatte misure dal Sr. Calbo, il quale non potrà così presto, come supponevo, tirar copia delle Pitture del Cav. Mengs della camera de’ Papiri in Vaticano, facendosi, lentamente il lavoro del pavimento della medma., per cui resta imbarazzata.

(...)

Col più profondo rispetto ho il grand’onore di essere
Di Vostra Altezza
Brunati
Roma 2 7mbre 1775 Altesa,

Juntament amb aquesta obsequiosíssima lletra tenc l’honor d’enviar a Vostra Altesa, en un cilindre[1] de llauna ben protegida, la planta en elevació, façana, perfil i perspectiva d’aquesta Fontana de Trevi, dibuixada amb les mesures més exactes pel senyor Calbó, el qual no podrà gaire prest[2], així com suposava, fer còpia de les pintures del cavaller Mengs de la cambra dels papirs del Vaticà, en tant que s’hi fan lentament les feines de pavimentació, per la qual cosa resta ajornada.

(...)

Amb el més profund respecte, tenc el gran honor de ser
De Vostra Altesa
Brunati
Roma, 2 de setembre de 1776


SINTES 1987  


[1] cilindre, rotlle, rotllo
[2] aviat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada