Brunati Roma 12.04.1775 Kaunitz Viena. Viena: OeStA, HHStA

Raphael Morghen / Anton Rafael Mengs: Apollo and the Muses on Parnassus. New York: Metropolitan Museum

Altezza,

Ho l’honore de rispettosamente partecipare a Vostra Altezza di aver terminata il Signor Calbo la copia del quadro esistente in Villa Albani del Cav. Mengs, che per maggior sollecitudine spedirò Sabato prossimo col Corriere di Venezia a sua Eccellenza il Signor Ambasciatore conte Durazzo, pregandolo di subito inoltrarla all’A. V. Spero che questa copia incontrerà il pieno gradimento di V. Al, avendola esso Sigr. Calbo tirata colla più esatta attenzione e diligenza.

L’indefessa applicazione di questo valente e savio giovane non lascia niente a desiderare per meritarvi la continuazione dell’alta protezzione dell’A. V. Il Sigr. Corvi di lui Maestro non sa abbastanza lodarsi del bel genio, e somma abilità di questo eccellente suo discepolo della maggior aspettativa. Esso Sigr. Calbo si va sempre più ammaestrando del disegno sopra l’antico, non meno, che a perfezzionarsi ancora nel colorito; Miglior scuola di questa di Roma non può meglio incontrarsi, e combinare per perfezzionare un giovane di così buona volontà, e talento. 


(...)


Col più profondo rispetto ho il grand’onore di essere
Di Vostra Altezza
Brunati
Roma 12 Ap. 1775Altesa,

tenc l’honor de respectuosament participar a Vostra Altesa d’haver acabat el senyor Calbó la còpia del quadre existent a la Vil·la Albani del cavaller Mengs, que per major sol·licitud expediré el pròxim dissabte amb el correu de Venècia a Sa Excel·lència el senyor ambaixador comte Durazzo, pregant-li reenviar-la tot d’una a la Vostra Altesa. Esper que aquesta còpia trobarà la plena satisfacció de Vostra Altesa, havent-la feta el dit Calbó amb la més exacta atenció i diligència.

L’incansable aplicació d’aquest savi i valent[1] jove no deixa res a desitjar per merèixer la continuació de l’alta protecció de l’Altesa Vostra. El senyor Corvi, el seu mestre, no sap lloar a bastament el bell geni i summa habilitat d’aquest excel·lent deixeble seu de les majors expectatives. El senyor Calbó no només es va instruint cada vegada més en el dibuix de l’art antic, sinó que també es va perfeccionant en el colorit. Com aquesta escola de Roma no se’n pot trobar ni fer cap altra de millor, per perfeccionar un jove de tal bona voluntat i talent. 

(...)

Amb el més profund respecte, tenc el gran honor de ser
De Vostra Altesa
Brunati
Roma, 12 d’abril de 1775


SINTES 1987[1] capaç, capacitat, competent, que val, valerós

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada